Blog mới
Home / Giáo dục / Mùa hè yêu thích bằng tiếng Anh

Mùa hè yêu thích bằng tiếng Anh

Mùa hè yêu thích bằng tiếng Anh

  • People are more relaxed and in better spirits than usual because the vacation isn’t far away.

Dịch: Mọi người thoải mái hơn và có tinh thần tốt hơn bình thường vì kỳ nghỉ không còn xa nữa.

relaxed (a) /rɪˈlækst/: thoải mái

in better spirit: có tinh thần tốt hơn

vacation (n) /veɪˈkeɪ.ʃən/: kỳ nghỉ

  • During the summer season, many blockbuster films are released.

Dịch: Vào mùa hè, nhiều bộ phim bom tấn được phát hành.

blockbuster (n) /ˈblɑːkˌbʌs.tɚ/: phim bom tấn

release (v) /rɪˈliːs/: phát hành

  • Various festivals and other outdoor events take place during the summer months.

Dịch: Nhiều lễ hội và các sự kiện ngoài trời được diễn ra vào những tháng hè.

festival (n) /ˈfes.tə.vəl/: lễ hội

outdoor event (n): sự kiện ngoài trời

take place (v): diễn ra

mùa hè trong tôi

Mùa hè yêu thích

Video học từ vựng chủ đề Mùa hè

Mùa hè là mùa trong veo của nắng, của những cánh hoa, mùa của khói đốt đồng sau mỗi vụ lúa thu hoạch mùa chiêm, đặc biệt hơn mùa hè là mùa hoài niệm. Mùa hè luôn là mùa được mong đợi nhất trong năm đôi với bất cứ ai đã và đang đi qua tuổi trẻ của mình.

Ứng dụng học tiếng Anh theo chủ đề App HocHay cho Android & iOS

Tải app HocHay trên App Store

Tải app HocHay trên Google Play

#MuaHeTiengAnh #TopicTiengAnhVeMuaHe #KyNghiHeTiengAnh #HocHay #HocTuVung #HocTiengAnh #AppHocTiengAnh #AppHochay #UngDungHocHay #UngDungHocTiengAnh #ThanhHuyenHocHay #VietNam

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Thanh Huyền Học Hay

Check Also

Words in Context 600 Từ vựng TOEIC – Lesson 16: Shopping

Video từ vựng 600 Từ vựng TOEIC– Lesson 16: Shopping – HocHay Cùng HocHay học …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *