Home / Giáo dục / Học giỏi Hóa lớp 12 Bài Phương pháp giải bài tập phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn

Học giỏi Hóa lớp 12 Bài Phương pháp giải bài tập phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn

Phản ứng nhiệt nhôm tổng quát

Al + oxit kim loại → oxit nhôm + kim loại                

        (hỗn hợp X)                            (hỗn hợp Y)

2yAl  +  3MxOy  →t0  yAl2O3 + 3xM  (M là các kim loại trung bình như Fe, Cu, Cr,…)

Phản ứng xảy ra hoàn toàn

2Al  +  Fe2O3 →t0 Al2O3 + 2Fe                    (1)

Phương trình (1) hỗn hợp sau phản ứng có 3

  • Al và Fe2O3 phản ứng vừa đủ → sản phẩm gồm Al2O3, Fe
  • Al dư → sản phẩm gồm: Al2O3, Fe, Al dư
  • Fe2O3 dư → sản phẩm gồm Al2O3, Fe, Fe2O3 dư

Tùy theo tính chất của hỗn hợp Y tạo thành để biện luận.

Ví dụ: 

+ Hỗn hợp Y chứa 2 kim loại → Al dư ; oxit kim loại hết 

+ Hỗn hợp Y tác dụng với dung dịch bazơ kiềm (NaOH,…) giải phóng H2 → Al dư 

+ Hỗn hợp Y tác dụng với dung dịch axit luôn có khí bay ra

Phương pháp giải:

– Bảo toàn khối lượng: mhhX = mhhY 
– Bảo toàn nguyên tố:  nAl (X) = nAl (Y) ; nFe (X) = nFe (Y) ; nO (X) = nO (Y)

– Bảo toàn electron:

+ Cho Al dư tác dụng với dd NaOH sinh ra H2:  3.nAl dư = 2.nH2

+ Hỗn hợp sau phản ứng (Al dư, Fe, oxit) tác dụng với H+ :  3.nAl dư + 2.nFe = 2.nH2

+ Hh sau phản ứng gồm kim loại và oxit kim loại

2H+  +  O2-      H2O

2H+  +  2e     H2

=>  nH+ pứ  = 2.nO (trong oxit) + 2.nH2

Trung tâm tiếng Anh online HocHay: https://local.google.com/place?id=17925709090940119267&use=posts&lpsid=717945292772660293

Học online giúp mỗi người chủ động hơn trong việc học tập

#HocHay #hocgioihoa12 #hoalop12 #hochoalop12 #ontaphoalop12 #baitaphoalop12 #huongdangiaibaitaphoa12 #giaibaitaphoalop12 #lythuyethoalop12 #thanhhuyenhochay #VietNam

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Thanh Huyền Học Hay

Check Also

Danh từ riêng (Proper nouns) – Ngữ Pháp Tiếng Anh – HocHay

1. Danh Từ Tiếng Anh Là Gì? – Noun là gì? Danh từ là từ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *